QUALIFORM SLOVAKIA s.r.o.

CERTIFIKÁCIA stavebných výrobkov

Posudzovanie a overovanie nemennosti parametrov stavebných výrobkov vykonáva spoločnosť QUALIFORM SLOVAKIA s.r.o. podľa zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na základe Osvedčenia o autorizácii (Registračné číslo AO SK12) a na základe Osvedčenia o notifikácii (Identifikačné číslo NO 1481) v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011 z 9. marca 2011, ktorým sa ustanovujú harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje smernica Rady 89/106/EHS. Aktuálny rozsah autorizácie a notifikácie QUALIFORM SLOVAKIA s.r.o. je uvedený na stránke Ministerstva dopravy a výstavby SR:  zobrazíte kliknutím TU

Počiatočné inšpekcie systému riadenia výroby a priebežné dohľady nad systémom riadenia výroby vykonáva akreditovaný Inšpekčný orgán I-013. Skúšky typu výrobkov a kontrolné skúšky parametrov výrobkov vykonáva akreditovaná Skúšobňa stavebných hmôt S-301. Pracovníci spoločnosti QUALIFORM SLOVAKIA s.r.o. vykonávajú aj konzultačno – poradenskú činnosť pri posudzovaní parametrov podstatných vlastností stavebného výrobku v systéme IV resp. 4, pri spracovaní skúšok typu, pri vypracovaní vyhlásenia o parametroch podstatných vlastností stavebného výrobku, pri vypracovaní dokumentácie systému riadenia výroby, ako aj pri ďalších činnostiach podľa požiadaviek zákazníkov. Žiadosti o certifikáciu je možné stiahnuť TU.

AUTORIZÁCIA A NOTIFIKÁCIA

file

Autorizácia spoločnosti QUALIFORM SLOVAKIA s.r.o. je udelená:

  • na certifikáciu výrobkov
  • na certifikáciu riadenia výroby
  • ako skúšobné laboratorium

AO SK12

file

Autorizovaná osoba SK12 je oprávnená vykonávať:

  • certifikáciu nemennosti parametrov výrobku na základe vypracovania skúšky typu a vykonávania počiatočnej inšpekcie a priebežných dohľadov systému riadenia výroby stavebného výrobku
  • certifikáciu zhody systému riadenia výroby u výrobcu na základe vykonávania počiatočnej inšpekcie a priebežných dohľadov systému riadenia výroby stavebného výrobku
  • určovanie typu výrobku na základe skúšky typu výrobku

NO 1481

file

Notifikácia č. 1481 podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011 oprávňuje AO SK12 vykonávať svoje činnosti podľa harmonizovaných technických špecifikácií. Certifikáty vydané Notifikovanou osobou 1481 sú platné v celej Európskej únii.

CERTIFIKÁCIA SYSTÉMOV MANAŽÉRSTVA

Certifikačný orgán na systémy manažérstva QUALIFORM SLOVAKIA s.r.o. (CO-SM) pôsobí na Slovensku od roku 2002 ako nezávislý, nestranný a dôveryhodný certifikačný orgán akreditovaný Slovenskou národnou akreditačnou službou (SNAS). CO-SM má udelenú akreditáciu podľa akreditačnej normy ISO/IEC 17021-1: 2015 na vykonávanie certifikácie týchto systémov manažérstva:

Rozsah akreditovaných činností CO-SM je uvedený v prílohách osvedčení o akreditácii. CO-SM poskytne na požiadanie informácie o vydaných / zrušených / pozastavených certifikátoch. Žiadosť o certifikáciu je možné stiahnuť TU.

základné údaje

QUALIFORM SLOVAKIA s.r.o.
Pasienková 9 D
Bratislava 821 06
35 826 045
SK 2020260968

kontaktujte nás

‭+421 253 637 042
qualiform@qualiform.sk
mapa

pracoviská

Bratislava
Svit

Česká republika

kontaktujte nás

‭+420 605 200 500
info@qcontrol.cz
http://qcontrol.cz